Městský bazén

Stavba krytého bazénu téměř završuje dlouhodobé úsilí Litomyšle o vytvoření komplexního sportovního areálu, nabízejícího všestranné služby nejen Litomyšlanům, ale všem návštěvníkům, včetně možnosti pořádání sportovních soustředění na nejvyšší úrovni.

Technologické a obslužné provozy budovy jsou situovány do podzemních pater, nad terén vyčnívá pouze část objemu samotné bazénové haly, která je navíc v uliční frontě z velké části překryta terénními násypy modelovanými do nestejných terénních vln. Tímto způsobem je dosaženo nejen minimalizace stavebního objemu navenek, ale i minimalizace tepelných ztrát, přičemž všechny podzemní pobytové prostory jsou dostatečně prosvětleny prostřednictvím světlíků a anglických dvorků.

Celoprosklenou fasádu haly tvoří vícekomorový zasklívací systém s izolačními trojskly s vysokým tepelným odporem fasádní konstrukce.

Orientace prosklených částí fasád do vzrostlé okolní zeleně poskytuje návštěvníkům výhled do okolní přírody a zabezpečuje příjemné difúzní prosvětlení interiéru. Podlaha haly obložená černou žulou spolu s hmotou podzemní železobetonové konstrukce technologického patra a hmotami obou keramických bazénů dostatečně akumuluje teplo a vytváří tepelný akumulátor, který pak zpět předává teplo do interiéru haly i zázemí. Tento princip je navíc podpořen sofistikovaným systémem ofukování fasádních skel z mřížek zabudovaných v úrovni podlahy a podhledu podél celé prosklené fasády. V zimním období tímto systémem přiváděný teplý vzduch stoupá podél prosklení a napomáhá tepelnému odporu fasády včetně eliminace jejího „pocení“, v letním období pak přiváděný čerstvý vzduch ochlazuje vnitřní prostory haly. Původně zvažované technologie slunečních kolektorů byly zamítnuty pro jejich značné plošné nároky a nesoulad s přírodním charakterem lokality ve prospěch pasivního využití sluneční energie, tepelného čerpadla a rekuperace. Pro příležitostné potřeby je vybudován sekundární systém zásobování vodního hospodářství užitkovou vodou z nedalekých přírodních vrtů. Odpadní voda z bazénů je pro pročištění znovu používána jako užitková. Dešťová voda je zachytávána v retenční jímce a využívána k závlahám travnatých ploch areálu. Rekuperace tepla jakožto součást vzduchotechnického systému jen potvrzuje snahu o maximální úspornost energetických zdrojů při provozu novostavby.

Všechny nově navržené materiály byly pečlivě vybírány s ohledem na jejich maximální životnost a přírodní charakter. Konstrukce lepených dřevěných vazníků nejlépe odolává vlhkému bazénovému prostředí a vytváří harmonický soulad s černou plamenovanou žulou na podlaze s výraznými protiskluzovými vlastnostmi a pohledovými betony se strukturálním otiskem bednicích OSB desek jižní stěny haly a vnitřních prostorech šatnového traktu a foyer. V místě hlavního vstupu strukturální betony opěrných stěn a drásané vstupní rampy vybíhají z interiéru až do exteriéru. Přiznané pohledové betony potvrzují maximální propojenost vnitřních a vnějších prostor a svojí nevtíravou barevností stvrzují návaznost na původní přírodní charakter areálu. Střešní plášť bazénové haly je izolován dvojitým souvrstvím z pěnového skla pokládaného na vodovzdornou překližku do litého asfaltu a tvoří kompaktní parotěsnou konstrukci.

Realizace 01/2010 - 07/2012

Investor Město Litomyšl

Místo Litomyšl

Finanční objem do 100 mil. Kč

ARCHITEKT atelier DRNH

OCENĚNÍ Stavba roku 2011

Podobné projekty