Dům sociálních služeb

Dům sociálních služeb v Pacově je koncipován jako přístavba ke stávajícímu domu seniorů, na který provozně i hmotově navazuje. Po urbanistické stránce stavba respektuje danosti lokality. Velká pozornost byla věnována osazení budovy do svažitému terénu. Severní fasádou je dům přisazen k přilehlé komunikaci a navazuje tak na uliční frontu stávajícího domu seniorů. V západní části se dům stáčí do zahrady v půdorysné stopě písmene L. Takto vzniká jižně orientovaný vnitroblok, odcloněný od přilehlé komunikace, sloužící seniorům jako pobytová zahrada. Při západním průčelí navazují vnější pobytové plochy na rekultivovanou vodní plochu.

Architektonicky je objekt založen na kombinaci čistých ortogonálních ploch a ploch půdorysně zalamovaných (linie lodžií a linie chodeb), které celé stavbě dodávají určitou dynamičnost a hravost. Záměrem bylo vytvoření rostlého ale funkčně přehledného prostoru, který bude pro své uživatele inspirativní, bude zaměstnávat jejich pozornost, zároveň však bude čitelný a snadno identifikovatelný. Důležitou součástí návrhu je zprostředkování kontaktu s exteriérem i hůře mobilním seniorům – navrženy jsou rozměrné transparentní plochy, průhledné i pouze průsvitné, pobytové lodžie apod. Důraz byl zároveň kladen i na zachování intimity a pocitu bezpečí.

Navržená stavba má specifickou funkci – tzv. dům se zvláštním režimem. Koncept celého domu, dispozic i vybavení jednotlivých podlaží umožňuje komplexní péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Podstatným determinantem celého provozního a dispozičního řešení byl požadavek na bezbariérové propojení budovy se stávajícím provozem přilehlého domu seniorů. Na úrovni suterénu je umístěno technické zázemí a provoz prádelny. První, druhé a třetí nadzemní podlaží jsou koncipována jako pobytová. Základním prvkem těchto podlaží jsou do malých bloků sestavené pokoje klientů. Jednotlivé bloky jsou potom vzájemně odděleny “zálivy” chodeb, které mají různou specifickou funkci – např. ergoterapie, kaple, prostor pro návštěvy apod. Na každém pobytovém podlaží je zároveň situována jídelna s přilehlou přípravnou, hygienické prostory, případně prostory pro personál. Prostory chodeb a jejich jednotlivá zákoutí jsou pojaty jako tzv. inicializační koutky.

Budova, založená na pilotách, je koncipována jako železobetonová monolitická konstrukce, kombinující převážně železobetonové příčné stěny a stropy. Konstrukce vertikálních komunikačních jader je rovněž železobetonová monolitická. Konstrukce spojovacího krčku je kombinací ocelových příhradových nosníku a ocelobetonových stropů. Materiálově se na fasádách domu uplatňují homogenní plochy z profilů litého skla, plochy výplní otvorů a plochy železobetonových desek lodžií lemovaných výraznými ocelovými konstrukcemi oddělujícími jednotlivá podlaží.

Environmentální přínos budovy spočívá v citlivém zasazené budovy do původního okolí, které maximálně respektuje. Velká pozornost byla věnována zejména původnímu rybníčku a jeho rekultivaci společně se zajištěním průtočnosti celé lokality. Rekultivace rybníčku spolu se začleněním původní a nově navržené zeleně kladně ovlivňuje mikroklima a pobytovou pohodu ve svém okolí.

Realizace 02/2017 - 12/2018

Investor Město Pacov

Místo Pacov

Finanční objem do 150 mil. Kč

ARCHITEKT VYŠEHRAD atelier s.r.o.

Podobné projekty