Domov pro seniory

Objekt domova pro seniory je umístěn na místě původního plicního pavilonu na nároží ulice Husovy a na ní kolmé areálové komunikace. Objekt svým umístěním respektuje původní uliční čáru a navazuje na sousední objekt DPS. Hmota objektu je uspořádána do tvaru „L“. Z jižní strany tak vzniká polouzavřený prostor zahrady. Výškově se objekt snaží navázat na římsu sousední budovy. Vysoká hmota objektu je zmírněna odstupujícím 4. podlažím. Hlavní vstup je z ulice Husovy. Podél Husovy ulice je vyrovnávací schodiště a chodník, zajišťující bezbariérový přístup do budovy. Od chodníku je vstupní partie oddělena betonovou konstrukcí – rabátkem s výsadbou nízké zeleně. Z východní strany je mezi novostavbou a sousední budovou navržen zásobovací záliv, ze kterého je zajištěn přístup ke schodišti a k nákladnímu výtahu.

Objekt tvoří členitá hranolovitá hmota s půdorysným uspořádáním do tvaru „L“. Velikost objemu je z uliční fronty zmírněna drobným zalomením fasády ze severní strany a ustupujícím horním podlažím z východní strany. Zahradní plochy fasád jsou členěny výraznějším prolamováním pomocí vložených teras. Působení objektu je vzhledem ke své funkci tradiční, fasády připomínají klasický stěnový systém s pravidelným rastrem okenních otvorů. Pouze v některých dvorních částech fasád je celoprosklený fasádní plášť.

Materiálové řešení je rovněž tradiční. Na fasádách objektu se uplatňuje hladká bílá omítka, Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné. Celoprosklené fasády s tmavým hliníkovým opláštěním tvoří kontrast ke zbytku budovy. V interiéru se uplatní stěrkované plochy ŽB sloupů a malby SDK konstrukcí. Na podlahách budou ve velké míře užity vinylové povlakové krytiny s dezénem dřeva. Ve společenských prostorách jednotlivých oddělení jsou zátěžové koberce. Na terasách jsou použity dřevěné kompozitové rošty. Zábradlí je částečně tvořeno sklobetonovými květníky. Střechy jsou řešeny jako vegetační s extenzivní zelení.

 

Realizace 04/2017 - 09/2018

Investor Kraj Vysočina

Místo Havlíčkův Brod

Finanční objem do 150 mil. Kč

ARCHITEKT TECHNICO Opava s.r.o.

Podobné projekty